Header Ads

Header ADS

Hương đất - NSUT Mai Hoa

Phì phà phì phà ... 

Quạt làm sao cho mạnh cho mau, 
Quạt cho trấu bụi đuổi nhau, 
Cho thân hạt gạo sạch làu mới hay. 

Thình thịch thình thịch ... 

Giã cho đều cho thích cẳng chân, 
Giã cho cám nhỏ ra 
Tức thì hạt gạo thành thân ngọc ngà. Được tạo bởi Blogger.