Header Ads

Header ADS

15 cụm động từ hay nên học

15 cụm động từ hay nên học1 - Catch sight of : bắt gặp
2 - Lose sight of : mất hút
3 - Make fun of : chế diễu
4 - Lose track of : mất dấu
5 - Take account of : lưu tâm
6 - Take note of : để ý
7- Give place to : nhường chỗ
8 - Give way to : nhượng bộ, chịu thua
9 - Keep correspondence with : liên lạc thư từ
10 - Make room for : dọn chỗ
11 - Make allowance for : chiếu cố
12 - Show affection for : có cảm tình
13 - Feel sympathy for : thông cảm
14 - Take/have pity on : thương xót
15 - Put an end to : kết thúc

Nguồn: UCAN
Được tạo bởi Blogger.